सम्पर्क करने का विवरण

पद

नाम

Phone No.
सी.ई.ओ. अभिमन्यु सिंह, आई . डी . ई .एस 

2503215 (O)

 
रेजीडेंट मेडिकल आफिसर

2503726 (O)

08953999960

2500846 (R)
कम्प्यूटर प्रोग्रामर निलेश कुमार चौधरी
07800003813
कार्यालय अधीक्षक श्री तेजबली

2503215 (O)

7800003811

लेखाकार श्री तनुज कुमार वर्मा

2503215 (O)

7800003840

कर जमाकर्ता रामलखन 2503215 (O)
08953999957
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तेजबली 2503215 (O)
7800003811
स्टोर कीपर श्री अजय कुशवाहा 2503215 (O)
7800003812
जूनियर इजीनियर  सचिन श्रीवास्तव  2503215 (O)
 7800003833
सफाई निरीक्षक रियाजुल रहमान 2503215 (O)
7800003838